^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE GRUPOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 kwietnia 2013r. dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim organizuje się zajęcia
rewalidacyjno- wychowawcze grupowe lub indywidualne.

 

Nasza placówka organizuje zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze w 3-4 osobowych zespołach.
Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży od 3 roku życia do 25 roku. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci  i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności
w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosowanie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze grupowe obejmują przede wszystkim

1) Naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć

2) Kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć

3) Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej

4) Wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia

5) Rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania
w otoczeniu

6) Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie

7) Naukę celowego działania, dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności 

 

Praca z dziećmi i młodzieżą odbywa się w oparciu o indywidualny program, konstruowany dla każdego uczestnika zajęć na bazie wnikliwego poznania potrzeb i możliwości  dziecka;

- indywidualny program rewalidacyjno – wychowawczy uwzględnia różnorodne formy aktywności, a jego realizacja odbywa się podczas zajęć zespołowych i  indywidualnych

- indywidualny program zajęć opracowują prowadzący zajęcia nauczyciele we współpracy
z psychologiem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi specjalistami pracującymi z dziećmi
i młodzieżą, na podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

- obowiązuje zasada wspólnoty zadań, co w praktyce oznacza iż każdy pracownik jest włączony w realizację założonych celów wobec uczestnika zajęć

- zasadą rewalidacji jest zorientowanie na sukces i pozytywną ocenę jako najbardziej konstruktywne mierniki efektów terapii i wskaźniki dalszych działań;

- ogniwem łączącym i uzupełniającym wszystkie formy terapii jest aspekt komunikacji (porozumiewanie się z otoczeniem, rozumienie sygnałów z otoczenia) oraz wspomagania uczestnika  zajęć w nabywaniu samodzielności;

- dla efektywnie prowadzonej rewalidacji niezbędna jest systematyczna współpraca
z rodzicami (indywidualny program rewalidacji powinien być w dużej mierze efektem sugestii
i oczekiwań rodziców);

Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym na podstawie dokumentacji zajęć, w tym indywidualnego programu, nauczyciele oraz specjaliści prowadzący zajęcia dokonują okresowej oceny funkcjonowania uczestnika zajęć oraz w razie potrzeby modyfikują indywidualny program zajęć.