^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy funkcjonuje od 15 marca 1993 roku. Ma status niepublicznej placówki oświatowej oraz niepublicznej placówki służby zdrowia, realizuje szeroko pojęte potrzeby edukacyjne i rehabilitacyjne swoich uczestników. Odbywa się to w dwóch zasadniczych formach:

-dziennego pobytu (kilkugodzinny, zaprogramowany pobyt uczestnika w ośrodku każdego dnia);

-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -indywidualne konsultacje i zajęcia terapeutyczne, wielospecjalistyczne dla małego dziecka i rodzica w wymiarze 4-8 godzin w miesiącu

 

Niezależnie od przyjętej formy oddziaływań rewalidacyjnych, założeniem placówki jest realizowanie w stosunku do każdego ucznia następujących celów:

1. Wielodyscyplinarne, kompleksowe działania diagnostyczne (diagnoza funkcjonalna) w celu oparcia na ich wynikach odpowiedniego indywidualnego programu terapeutycznego.

2. Stymulacja rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego dziecka

3. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze grupowe oraz edukacyjne, będące formą realizacji obowiązku szkolnego

4. Wyrabianie wrażliwości i sprawności w zakresie zmysłów oraz ich zintegrowanego funkcjonowania

5. Terapia psychologiczna i logopedyczna

6. Socjoterapia, zwłaszcza rozwijanie dojrzałości społecznej, w tym sprawności w samoobsłudze, zaradności osobistej umiejętności pełnienia ról społecznych, również w warunkach integracji

7. Wsparcie w nabywaniu nowych umiejętności ruchowych i wykonawczych a więc tych, które w sposób szczególny potwierdzają wiarę we własne możliwości

8. Nauka zachowań prozdrowotnych

9. Rehabilitacja lecznicza i opiekę zdrowotną w ramach świadczeń medycznych

10. Terapia zajęciowa

11. Tworzenie warunków do rozbudzania zainteresowań i uzdolnień oraz zdobywania umiejętności w zakresie ekspresji twórczej, kontaktu z kulturą, udziału w rekreacji w tym turystyce i sporcie

12. Opieka dostosowana do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności dzieci oraz z programu terapeutycznego, transport do placówki

13. Działania integrujące osoby niepełnosprawne ze społecznością lokalną

14. Warsztaty, poradnictwo i wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin

15. Tworzenie warunków dla aktywności społecznej rodziców

16. Popularyzowanie potencjalnych możliwości i prawa dogodnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.