^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ART.23 KONWENCJA PRAW DZIECKA "Państwa - Strony uznają prawo dziecka niepełnosprawnego psychicznie i fizycznie do szczególnej troski - zwłaszcza do osiągnięcia przez nie jak najwyższego stopnia osobowego rozwoju." 

DEKLARACJA PRAW OSÓB UPOŚLEDZONYCH ONZ Pkt.2 "Osoba upośledzona umysłowo ma prawo do odpowiadającej jej potrzebom opieki lekarskiej i usprawnienia fizycznego oraz nauki i szkolenia, rehabilitacji i poradnictwa w takim zakresie, aby umożliwić jej maksymalny rozwój posiadanych uzdolnień i potencjalnych możliwości." 

Pkt.4 "Kiedy tylko jest to możliwe, osoba upośledzona powinna żyć razem z własną rodziną, względnie z rodziną zastępczą i uczestniczyć w różnych formach życia społecznego. Rodzina z którą zamieszkuje, powinna otrzymać pomoc." 

Misją naszego Stowarzyszenia jest: 

 
Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i społeczeństwie oraz szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną 

Wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt niepełnosprawności intelektualnej ich członka i by umiały przekształcić własne doświadczenia w gotowość niesienia pomocy innym. 

Misja ta realizowana jest w Polsce w 125 kołach z 13000 członków i 363 placówkach, z których korzysta 22000 dzieci i dorosłych, w tym:

- 27 ośrodków wczesnej interwencji (10200 dzieci);

- 60 ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych (3600 osób);

- 35 ośrodkowych domach pomocy (900 osób);

- 81 warsztatach terapii zajęciowej (3000 osób);

- 4 zakładach aktywizacji zawodowych (150 osób).

 

Celem Stowarzyszenia jest:

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.